Algemene voorwaarden Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl

Deze algemene voorwaarden zijn door een jurist opgesteld. Hierdoor sluiten ze perfect aan op de afspraken die wij met u willen maken om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit kan echter wel betekenen dat de tekst soms wat lastig te lezen is. We hebben voor ieder ‘artikel’ een korte inleiding geschreven om voor u duidelijk te maken welk onderwerp in dit artikel wordt geregeld. Mocht u toch nog vragen hebben over onze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op!

 1. PARTIJEN

Wie is wie? Laten we ons even voorstellen. Het is natuurlijk wel zo fijn als u weet met wie u zaken doet.

 1. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Verdere gegevens van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl:

Websites: www.schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl

Email: info@schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl

 1. Participant: de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl.
 2. Aanvrager: een entiteit/bezoeker van de website van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl die één of meerdere offerte aanvragen heeft gedaan.
 3. Lead/Offerteaanvraag: een prijsaanvraag door een Aanvrager voor een product en/of dienst van een Participant via het aanvraagformulier op een website van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID

Wanneer zijn er algemene voorwaarden van toepassing en welke algemene voorwaarden zijn van toepassing?

 1. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Participant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Derden die door Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
 6. Voor bepaalde diensten kunnen specifiekere voorwaarden gelden. Deze worden alsdan voorafgaand kenbaar gemaakt en gelden boven en in aanvulling op deze voorwaarden.

 

 1. AANBOD EN OVEREENKOMST

Wanneer komt er een overeenkomst tot stand die voor ons beiden rechten en verplichtingen met zich mee brengt?

 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl is aangegeven.
 2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief 21% btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
 3. Alle opgaven van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl van omvang, kleur en andere weergave specificaties van te publiceren advertentie zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in de gepubliceerde advertentie leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl.
 4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl.
 5. Een door deze voorwaarden gereguleerde rechtsverhouding komt tot stand op het moment dat Participant een account heeft aangemaakt op de website van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl. Deze voorwaarden zijn alsdan onder andere van toepassing op iedere overeenkomst die Participant direct en indirect via dit account sluit. Die nadere overeenkomsten komen tot stand op het moment nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
 6. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl is uitdrukkelijk geen partij bij een overeenkomst die tussen Participant en Aanvrager of derden tot stand komt. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl speelt hierbij geen enkele rol.
 7. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen alle bedragen en afspraken redelijk en billijk.

 

 1. ACCOUNT/PROFIEL

U maakt een account/profiel aan op onze website zodat u zichzelf aan potentiële klanten kunt voorstellen. In dit artikel staat beschreven welke afspraken we met elkaar maken over het aanmaken, het gebruik en de inhoud van uw account.

 

 1. Het is een natuurlijk persoon alleen toegestaan om zelf een Participantenaccount aan te maken met toestemming van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van Participant.
 2. Elke account dient de entiteit van Participant te beschrijven. Gevraagde gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld. Participant mag derhalve geen fictieve personage creëren of een andere entiteit vertegenwoordigen. Het is alleen mogelijk om een account aan te maken wanneer Participant is ingeschreven bij de KvK, dit zal door Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl worden gecontroleerd.
 3. Het is niet toegestaan om inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het afnemen van aangeboden diensten. Participant is verantwoordelijk voor elk gebruik/handelen dat, al dan niet met toestemming van Participant, via het account van Participant wordt gebezigd. Participant is verplicht om al het onbevoegde gebruik van het account van Participant zo spoedig mogelijk aan Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl te melden.
 4. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl behoudt zich het recht voor om welke reden dan ook een aanvraag voor een account te weigeren of een bestaand account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld bij schending van deze voorwaarden of andere huisregels van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl behoudt zich evenwel dit recht in het geval de identiteit of bedrijfsvoering van de onderneming van Participant niet past binnen de ethiek en doelgroep van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl. In dat laatste geval is Participant geen aanvullende vergoeding verschuldigd. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl behoudt zich het recht voor om een account tijdelijk te schorsen of op een wachtlijst te zetten.
 5. Het is de Participant niet toegestaan meer dan één (1) account aan te vragen of te beheren. Het is de Participant verder niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl de aanvraag van een Participant voor een account heeft geweigerd of een account na registratie heeft opgeheven.
 6. De Participant kan zijn account laten opheffen indien hij niet langer van de diensten van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl gebruik wenst te maken. De Participant dient dit per e-mail aan Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl kenbaar te maken onder opgave van zijn inloggegevens.
 7. Door de Participant geplaatste content wordt bij de opheffing van het account niet automatisch verwijderd. De verantwoordelijkheid voor het verwijderen of op verzoek laten verwijderen ligt bij de Participant. Indien Participant de content niet verwijderd of laat verwijderen, heeft Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl een voortdurend gebruiksrecht onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in deze algemene gebruiksvoorwaarden.
 8. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl heeft het recht het account van de Participant op te heffen en alle geplaatste content te verwijderen indien de Participant gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn inloggegevens. Daarnaast heeft Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl het recht om het account en/of de overeenkomst met Participant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding, te ontbinden indien:
  1. Aan Participant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Participant in staat van faillissement wordt verklaard, Participant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Participant onder curatele of bewind wordt gesteld.
  2. Op enig moment blijkt dat Participant onjuiste informatie heeft verstrekt of Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl op enig andere wijze heeft misleid, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de identiteit en persoonlijke eigenschappen van Participant.
  3. Participant deze of andere van toepassing zijnde voorwaarden schendt.
  4. Indien Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl twijfelt aan de integriteit of betrouwbaarheid van Participant, bijvoorbeeld bij het nakomen van ethische codes in de relevante branche of de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Dit laatste doet zich in elk geval voor indien Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl van een Aanvrager een klacht ontvangt over Participant.
 9. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl is niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van de Participant in verband met het opheffen van een account om welke reden dan ook.
 10. Participant is slechts eenmaal gerechtigd om een proefaccount aan te maken en te gebruiken, ongeacht het daadwerkelijk gebruik tijdens de proefperiode. Een proefaccount en/of (andere) kortingen zijn niet geldig in combinatie met elkaar

 

 1. DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR EN VERPLICHTINGEN VAN SCHOONMAAKBEDRIJF-VERGELIJK.NL

Wat kunt u van ons verwachten?

 1. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl verricht een online dienst waarbij Participant een bericht van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl ontvangt met de (contact)gegevens van een Aanvrager die (via de website) bij Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl een offerteaanvraag heeft gedaan in de branche/bedrijfsvoering waarvoor Participant zich bij Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl heeft aangemeld. Middels deze leadgeneratie komt Participant derhalve in contact met potentiële klanten. Om een optimaal platform te kunnen realiseren waar Participanten zoveel mogelijk van kunnen profiteren is het belangrijk om onafhankelijk te waarborgen. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl neemt daarom geen fee’s of andere vergoedingen aan op basis van gerealiseerde omzet, anders dan de overeengekomen aanbrengfee’s.
 2. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl stuurt een offerteaanvraag van een Aanvrager door aan maximaal 5 aangesloten bedrijven (Participanten).
 3. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl stuurt Participant (alleen) ‘leads’/offerteaanvragen door van de website waarop Participant zich heeft aangemeld. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl kan echter niet garanderen dat de Aanvrager daadwerkelijk in de bedrijfsvoering van Participant geïnteresseerd is en dat er dus een overeenkomst tot stand komt.
 4. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl zal niet meer offerteaanvragen doorsturen dat het door Participant aangegeven maximum. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl kan geen (vast) aantal offerteaanvragen garanderen.
 5. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl zal haar prestaties zo spoedig mogelijk nakomen. Termijnen jegens Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl zijn niet fataal, waardoor Participant Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 6. Het staat Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl is gerechtigd om de het account van Participant te promoten, door te zetten en/of weer te geven op soortgelijke websites of social media voor vraag en aanbod naar soortgelijke bedrijfsvoering.
 7. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl is uitdrukkelijk geen partij bij een overeenkomst die tussen Participant en Aanvrager of derden tot stand komt. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl speelt hierbij geen enkele rol. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl staat niet in voor de nakoming van de eventuele overeenkomst met Aanvragers en kan dus evenmin garanderen dat er omzet wordt behaald uit een lead.
 8. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl behoudt zich het recht voor de inhoud, vorm en het formaat van berichtgeving of het account/profiel van Participant te allen tijde en naar eigen inzicht te wijzigen zonder dat Participant recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de prijs. Dit wordt derhalve nimmer gezien als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl is gerechtigd om commerciële advertenties, al dan niet van concurrenten, weer te geven op de pagina waarop Aanvragers offerteaanvragen kunnen indienen of bedrijfsprofielen worden weergegeven.
 9. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl behoudt zich het recht voor de indeling de website (incl. gebruiksopties etc.) te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen zonder dat Participant recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de prijs.
 10. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl spant zich er voor in de website(s) of bedrijfsaccounts/profielen te publiceren gedurende de gehele overeenkomst. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl garandeert echter niet dat het ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat de uitgave te allen tijde toegankelijk is. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de website(s) of bedrijfsaccounts/profielen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van de website of systemen. Eventueel onderhoud wordt zoveel mogelijk in de nachtelijke uren van 00.00 – 06.00 uitgevoerd.
 11. Indien naar het oordeel van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl of derden en/of de leveringen van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl worden ge- of verhinderd door, maar niet beperkt tot, storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoSaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, worden alle verplichtingen van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl opgeschort en is Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar/ deze verhindering af te wenden dan wel te voorkomen, zonder dat de Klant enig recht op schadevergoeding heeft. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

 1. DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR EN VERPLICHTINGEN VAN PARTICIPANT

Wat mogen wij van u verwachten?

 1. Zoals in artikel 5.1 uitgelegd levert Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl een online dienst van leadgeneratie. Een succesvol platform vereist vanzelfsprekend een bepaalde gebruiks- en klantvriendelijkheid en kwaliteitscontrole voor de Aanvragers. Zonder Aanvragers kunnen wij immers onze diensten niet leveren en maakt u geen kans op extra omzet! Om die reden wordt van u tenminste het onderstaande verwacht.
 2. Participant dient iedere doorgestuurde offerteaanvraag binnen 24 uur, weekend- en feestdagen uitgezonderd, in behandeling te nemen en daarvan een bevestiging te hebben gestuurd naar een Aanvrager. Het contact met de Aanvrager loopt telefonisch of per e-mail of – in het geval van wederzijdse instemming – persoonlijk.
 3. Participant stuurt, in het geval geen voorafgaande bezichtiging nodig is, na het eerst contact binnen 24 uur een concrete offerte aan Aanvrager. Participant is niet gerechtigd om kosten aan een Aanvrager in rekening te brengen voordat/zonder dat er een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, bijvoorbeeld indien na onderhandeling de offerte toch niet wordt geaccepteerd.
 4. Participant dient bij het uitblijven van een reactie uiterlijk een week na het versturen van een offerte contact op te nemen met de Aanvrager om te bekijken of de offerte duidelijk is en de Aanvrager al een beslissing heeft genomen. Op iedere (andere) berichtgeving van een Aanvrager dient binnen een week door Participant een reactie te worden gegeven.
 5. Participant stuurt slechts een offerte door aan een Aanvrager indien zij er – zonder enige beperking – zeker van is dat zij de gevraagde opdracht naar behoren kan uitvoeren.
 6. Het account/profiel, de offerte of andere communicatie die door Participant op de website van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl worden geplaats of (anderszins) aan een Aanvrager wordt verstuurd dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen:
  1. De titel en de tekst dienen de inhoud van het account, de offerte of andere communicatie juist en helder te beschrijven.
  2. De titels en de tekst van het account, de offerte of andere communicatie mogen alleen in het Nederlands of in de taal die de Aanvrager wenst zijn opgesteld.
  3. In de titel of de tekst van het account, de offerte of andere communicatie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van Participant die de dienst/product aanbiedt. Het noemen van andere handelsnamen is niet toegestaan.
  4. De inhoud van het account, de offerte of andere communicatie, zoals beschreven werkwijze en afbeeldingen, dienen overeen te komen met de aangeboden dienst/product.
  5. Het is niet toegestaan om in het account, de offerte of andere communicatie alleen een deel van de (benodigde) bedrijfsvoering te vermelden.
  6. De titel en de tekst van het account, de offerte of andere communicatie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.
  7. In de titel en tekst van het account, de offerte of andere communicatie mogen slechts productenbenamingen of definities worden gebruikt die zijn erkend of in het Nederlands spraakgebruik gangbaar zijn
  8. In het account, de offerte of andere communicatie mag enkel de website van Participant worden opgenomen. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar andere advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks. Het is in het account en communicatie niet toegestaan om reclame te maken of door te verwijzen naar andere websites met advertenties voor vacatures.
  9. De bedrijfsvoering mag alleen in de tekst van het account, de offerte of andere communicatie met andere bedrijfsvoering worden vergeleken of in algemene zin met dezelfde bedrijfsvoering door concurrenten. Het is niet toegestaan om vergelijkingen op te nemen met andere Participanten van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl.
  10. Het is niet toegestaan een disclaimer in het account, de offerte of andere communicatie op te nemen.
  11. Het is niet toegestaan het account, de offerte of andere communicatie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
  12. Het is niet toegestaan om alle soorten van discriminerende teksten te schrijven in het account, de offerte of andere communicatie. Hieronder worden in elke geval, maar niet uitsluitend, verstaan, discriminatie van rassen, sekse, seksuele voorkeuren, huidskleur en geloof.
  13. Het account, de offerte of andere communicatie mag geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden. Ook mag de inhoud geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, behoudens rechtsgeldige toestemming.
  14. Het is niet toegestaan een offerte te verstrekken waarin bedrijfsvoering wordt aangeboden die in strijd is met de wet of openbare orde.
  15. In ieder account, offerte of andere communicatie mag slechts één dienst/product worden aangeboden. Het is dus niet toegestaan offertes van meer dan één dienst/product of van meer dan één bedrijf aan te bieden.
 7. Participant mag zijn account en communicatie niet gebruiken om te bepalen of consumenten in aanmerking komen voor enig financieel product of financiële dienstverlening.
 8. Ter controle op de naleving van de overeengekomen voorwaarden en het bewaken van de kwaliteit is Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl gerechtigd om offertes of andere communicatie tussen Participant en Aanvragers op te vragen en te monitoren. Participant is gehouden hieraan mee te werken.
 9. Participant stelt Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Participant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl.
 10. Tenzij anders is overeengekomen dient Participant het verschuldigde honoraria in zijn geheel maximaal 21 dagen na de aanvang van de levering te hebben voldaan, middels de aangeboden betalingsmethode. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl zal per 14 dagen een factuur sturen. Deze wordt middels automatische incasso van uw rekening afgeschreven.
 11. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn en in een ander geval van verzuim is Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl gerechtigd om iedere prestatie voor de duur van de tekortkoming op te schorten. Ook is Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl terstond gerechtigd om Participant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 40,- exclusief btw.
 12. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl is het Participant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
 13. Participant is bevoegd om het opgegeven aantal maximaal te ontvangen offerteaanvragen te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen worden binnen 3 werkdagen doorgevoerd. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl is bevoegd om de tarieven te wijzen. Een aangekondigde wijziging dient binnen 14 dagen door Participant te worden bezwaard, wanneer Participant geen bezwaar maakt wordt de overeenkomst voortgezet met toepassing van de nieuwe tarieven. Wanneer Participant bezwaar maakt kan de overeenkomst ongewijzigd worden voortgezet of zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden.
 14. Participant is niet gerechtigd om offerteaanvragen door te sturen naar derden.

 

 1. (TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

In welke gevallen kan de overeenkomst tussentijds worden beëindigd? In sommige situaties, zoals bijvoorbeeld als u (helaas) failliet gaat of bepaalde kwaliteitsnormen niet nakomt waardoor onze reputatie en die van andere Participanten wordt geschaad.

 1. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl heeft het recht Participant de toegang tot het account te ontzeggen en/of de overeenkomst met Participant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding, te ontbinden indien:
  1. Participant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
  2. Aan Participant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Participant in staat van faillissement wordt verklaard, Participant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Participant onder curatele of bewind wordt gesteld.
  3. Op enig moment blijkt dat Participant onjuiste informatie heeft verstrekt of Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl op enig andere wijze heeft misleid, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de bedrijfsvoering van Participant.
  4. Participant deze of andere van toepassing zijnde voorwaarden schendt.
 2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Participant aan Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Er vindt geen restitutie van eventuele tegoeden plaats.
 3. Een overeenkomst is voor beide partijen opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. In het geval van opzegging door Participant is Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl niet gehouden reeds bedragen terug te storten. Na opzegging is Participant niet meer gerechtigd een offerteaanvraag te reclameren.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

Zoals in het zakelijke verkeer gebruikelijk is maken ook wij graag met u afspraken over de aansprakelijkheid zodat zowel u als wij met voldoende zekerheid kunnen ondernemen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een Aanvrager tweemaal dezelfde aanvraag indient? In dat geval hoeft u natuurlijk niet tweemaal het tarief te betalen.

 1. Participant is gehouden elke doorgestuurde Offerteaanvraag of een andere levering op grond van de overeenkomst door Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur na levering te controleren. Wanneer de prestatie niet voldoet aan hetgeen is afgesproken, dient Participant dit binnen 72 uur na levering schriftelijk per e-mail te hebben gemeld aan Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl. Reclamaties van leveringen in één van de volgende situaties worden reclamaties binnen 7 dagen na levering ingewilligd:
  1. Er wordt een offerteaanvraag (nogmaals) doorgestuurd van een Aanvrager, welke Participant al eerder heeft ontvangen.
  2. De doorgegeven contactgegevens van een Aanvrager kloppen niet, zijn onvolledig of Participant kan ondanks herhaaldelijke pogingen per mail en telefoon op verschillende dagen na een week nog steeds geen contact krijgen met een Aanvrager.
  3. De offerteaanvraag ziet feitelijk niet op een dienst of product waarvoor Participant zich heeft aangemeld bij Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl of valt buiten het door Participant opgegeven werkgebied.
 2. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl staat niet in voor de kwaliteit en de kwantiteit van de weergave van het account, de offerte of andere communicatie op de website of anders.
 3. Participant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het account, de offerte of andere communicatie en vrijwaart Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl – in en buiten rechte – voor eventuele aanspraken van derden in deze jegens haar.
 4. Participant staat er voor in dat digitaal aangeleverde content veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl en/of derden. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van het account, de offerte of andere communicatie inclusief foto- en/of ander beeldmateriaal. Participant vrijwaart Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden in verband met de inhoud van het account, de offerte of andere communicatie van Participant.
 5. Participant draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van het account, de offerte of andere communicatie, ongeacht hoe Participant deze aanlevert.
 6. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het account, de offerte of andere communicatie.
 7. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl is bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht het account, de offerte of andere communicatie aan te passen, de publicatie te verlengen of de kosten te crediteren, zonder dat Participant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke (schade)vergoeding dan ook.
 8. Mocht Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl onverwijld jegens Participant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of anders tot de hoogte van het eventuele honorarium van de schadeveroorzakende gebeurtenis, te vermeerderen met 15%.
 9. Aansprakelijkheid van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
 10. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl staat niet in voor uitlatingen, handelingen of prestaties van Aanvrager, al dan niet middels haar website. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl is, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, geen partij bij de overeenkomst die Participant met een Aanvrager sluit. Alle aanspraken en andere geschillen dienen zij onderling op te lossen. De inhoud van een overeenkomst tussen Participant en een derde, zoals een Aanvrager, kan andere en/of aanvullende voorwaarden bevatten, dan zoals aanvankelijk is weergeven op Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl. De daadwerkelijke voorwaarden dienen partijen derhalve zelfstandig te onderhandelen en overeen te stemmen. Teksten verstrekt via Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl van derden, zoals een Aanvrager, gelden derhalve niet als een onherroepelijk juridisch aanbod/aanvaarding.
 11. De website van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl kan urls/links naar (social media)websites van Aanvrager en andere derden bevatten. Deze doorverwijzingsmogelijkheden worden geboden als faciliteit en hebben niet de kwalificatie van aanbeveling door Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de content van de gelinkte websites of voor het handelen en nalaten van deze derden.
 12. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl past in beginsel geen censuur toe en is in beginsel niet actief in het screenen van de content van haar website (het account, de offerte of andere communicatie) die geplaatst of verstrekt wordt door Aanvragers of andere derden. Participant aanvaardt alle risico’s die verband houden met alle contacten met derden die via de website van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl tot stand komen. Participant is gehouden alle gepubliceerde content zelfstandig te verifiëren. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl behoudt uitdrukkelijk wel het recht het account, de offerte of andere communicatie te monitoren vanwege kwaliteitscontrole en naleving van de overeengekomen voorwaarden, Participant dient hiervoor alle medewerking te leveren.
 13. Art 7:407 BW is in de overeenkomst uitgesloten.
 14. Het is Participant niet toegestaan persoonsgegevens van Aanvragers anders te gebruiken dan voor het uitbrengen van de concreet aangevraagde offerte. Participant vrijwaart Aanvrager voor alle aansprakelijkheid als gevolg van een schending van dit verbod.

 

 1. PRIVACY EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

In dit artikel worden de afspraken vermeld die wij met u maken over privacy en intellectueel eigendom. Met privacy kunt u denken aan de privacybescherming van Aanvragers waarvan wij contactgegevens verstrekken, maar uiteraard willen voorkomen dat zij ongewenst worden gespamd of dat deze persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze aan ons toevertrouwd zijn. Met de intellectueel eigendomsafspraken willen wij onder andere onze rechten beschermen voor de continuïteit van ons bedrijf.

 1. Alle intellectuele eigendomsaanspraken op de content van de website, zoals ontwerpen, afbeeldingen, video’s, teksten, cv’s, software, geluidsbestanden, komen toe aan Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl. Derden mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die intellectueel eigendommen deze niet commercieel gebruiken of anderszins vermenigvuldigen.
 2. Het is Participant niet toegestaan om software in te zetten om gegevens van de website van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl te verzamelen en te verwerken.
 3. Het is Participant niet toegestaan om aan Aanvrager ongevraagde post of e-mails, of andere spam, te versturen, ongevraagd op te bellen of op enig andere wijze te contacteren met als doel om producten en/of diensten van haar zelf of derden aan te prijzen of te verkopen, met uitzondering natuurlijk van de bedrijfsvoering waarvoor een offerteaanvraag is ingediend.
 4. Participant garandeert dat zij de website en alle daarmee samenhangende producten, diensten en documentatie, gebruikt in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet en regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom en privacybescherming. Het is Participant niet toegestaan persoonsgegevens van Aanvragers anders te gebruiken dan voor het uitbrengen van de concreet aangevraagde offerte. Indien een Aanvrager bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegeven is Participant verplicht hieraan mee te werken en is Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder (aanvullende) schadevergoeding. Het eventueel door Participant vooruitbetaalde bedrag wordt alsdan teruggestort.
 5. Alle gegevens kunnen door Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl nadat zij geanonimiseerd zijn, worden gebruikt voor promotie-, trainings- en advies- of statistische doeleinden. Alle gegevens worden na verwijdering, om welke reden dan ook, geanonimiseerd bewaard en mogelijk gebruikt.
 6. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl kan de (handels)naam van Participant en alle accounts/profielen of offertes en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Door aanmaken van een account of het verstrekken van een offerte het plaatsen van een advertentie verstrekt Participant Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om haar (handels)naam en de inhoud van een profiel/account of offerte te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Participant garandeert bevoegd te zijn om deze licentie te verstrekken.

 

 1. FORUM-, RECHTSKEUZE EN OVERDRACHT VAN RECHTEN

In dit slotartikel staan afspraken vermeld over de overdracht van rechten, welk recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is om in het geval dat wij – helaas – met u een geschil krijgen bevoegd is.

 1. Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Participant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl.
 2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente, waarin het hoofdkantoor van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl gevestigd is, onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente, waarin het hoofdkantoor van Schoonmaakbedrijf-vergelijk.nl gevestigd is, onderhevig is.